Zespół

 

Sylwia Wojtysiak

Pomysłodawczyni i kierowniczka Poznańskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej. Dyrektorka Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Integratywnej. Właścicielka i dyrektorka  firmy Wielkopolskie Centrum Szkoleń i Psychoterapii. Kierownik Poradni Konsultacyjno-Profilaktycznym w Koninie przy Stowarzyszeniu MONAR. Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat polski i europejski ). Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Pedagog, socjoterapeutka, specjalistka w zakresie seksuologii. Wykładowca i trener. Superwizor placówek oświatowych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, były członek Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii. Delegat PTPI w Polskiej Radzie Psychoterapii i European Association for Psychotherapy (https://www.europsyche.org/) i European Association of Integrative Psychotherapy (http://www.euroaip.eu/).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Koordynuje działania Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia, Edukacji i Pomocy Społecznej, w ramach którego działa aktywnie w ramach promocji zdrowia, psychoterapii czy profilaktyki. Interesują ją również szeroko rozumiana aktywność obywatelska.

Pracowała wiele lat jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera, pracowała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie prowadziła grupę dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Swoje doświadczenie zdobywała w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na dziennym oddziale psychiatrycznym w gnieźnie, Klinice Psychiatrycznej im. K. Jonschera w Poznaniu, Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie na Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Poznaniu.

Pracuje w podejściu integratywnym w oparciu o holistyczne rozumienie człowieka i psychoanalityczne i psychodynamiczne koncepcje rozumienia mechanizmów psychicznych. Z powodzeniem wykorzystuje dorobek podejścia psychoterapii systemowej oraz poznawczo – behawioralnej. Stosuje również techniki Gestalt i pracę z ciałem.

Psychoterapię prowadzi indywidualnie i grupowo. Prowadzi psychoterapię par/małżeństw oraz rodzin, a także psychoterapię dzieci i młodzieży.

Szkoli m.in. policję, służby więzienne, kuratorów sądowych, służby pomocy społecznej, nauczycieli, pracowników oświaty z tematów takich jak przemoc – procedura niebieskiej karty, seksualność osób niepełnosprawnych, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi, czy edukacja seksualna w szkole. Specjalizuje się w szkoleniach dla Kadr Pomocy społecznej, a szczególnie dla pracowników WTZ, ŚDS, DPS, OPS, PCPR, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i inne. Prowadzi superwizje dla pracowników socjalnych i nauczycieli. Szkolenia dla oświaty prowadzi głównie z zagadnień takich jak wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, a także między innymi praca z uczniem wybitnie zdolnym, czy metodyka nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pracuje z osobami z niepełnosprawnościami, szczególnie w takim zakresie jak seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z osobami z chorobami psychicznymi prowadząc warsztaty i treningi interpersonalne oraz umiejętności społecznych i psychoterapię. Prowadzi szkolenia i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych i chorych.

Profilaktyk i konsultant HIV/AIDS, certyfikowana streetworkerka i partyworkerka. Od lat działa na rzecz edukacji przeciwko wkluczeniom. Szkoli pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, pracowników sądownictwa oraz służb mundurowych. od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi, głównie w zakresie praw człowieka a także pomocy osobom starym, chorym i wykluczonym. Pracowała jako streetworker z młodzieżą narażoną na wykluczenie. W 2010 roku współpracowała z KPH przy tworzeniu bibliografii do raportu o wiedzy polskich psychologów i psycholożek na temat LGBT. Pracowała z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społeczny, (tzw. blokersami), prowadziła klub dla młodzieży. Aktywnie działała w ich środowisku jako streetworkerka. współpracowała z takimi stowarzyszeniami jak Lepszy Świat, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Integracji Społecznej.

We współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Zdrowia oraz Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi zrealizowała w wojewódźtwie wielkopolskim projekt profilaktyczny w ramach konkursu „Krótki film o HIV” prowadząc wykłady dla młodzieży.

Założyła (była jedną z fundatorów) i współtworzyła Fundację IBRAS (Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej) w Poznaniu.

Współpracowała ze Stowarzyszeniem Era Nowe Horyzonty przy projekcie „Pracuję z klasą”.

W praktyce opiera się na kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, a także poddaje swoją pracę superwizji certyfikowanym superwizorom PTPI, PFP, PTP.

W pracy psychoterapeutycznej oraz szkoleniowej posługuje się najnowszą wiedzą naukową oraz sprawdzonymi, aczkolwiek również nowatorskimi technikami. Stworzyła i rozwija psychokinoterapię© – autorską metodę wykorzystania filmu w pracy psychoterapuetycznej, którą od 2014r prowadzi w Psychoterapeutycznym Klubie Filmowym® w Poznaniu. Gościnnie współpracuje z kinami w całej Polsce. Jest współautorką książki pod red. dr A. Skorupy, dr M. Brola, P. Paczyńskiej-Jasińskiej Film w terapii i rozwoju (rozdział: Praca z filmem na podstawie psychoterapii integratywnej) http://filmoterapia.pl/film-w-terapii-i-rozwoju-na-tropach-psychologii-w-filmie

W życiu prywatnym ceni sobie wolność (w każdym jej znaczeniu), przyjaźń, prawdę, dobro i piękno oraz odpowiedzialność, szczególnie społeczną.

Nieustannie się szkoli i rozwija. Swoją wiedzę weryfikuje i uaktualnia biorąc udział, również aktywny, czynny, w szeregu konferencjach i seminariach. Jest w stałej superwizji, głównie w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym.

Uwielbia podróże, nowe wyzwania. Lubi podziwiać piękne samochody. Jest mamą trójki dzieci.

Stażyści

Tomasz Wojtysiak

Antropolog kulturowy, certyfikowany terapeuta zajęciowy. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. W 2016r. rozpoczął 4-letniego Studium MetaSystemowej Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, którego nie ukończył. Od 2012 r. szkolił się w tymże Instytucie (Psychoterapia i Poradnictwo, Metasystemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych, Diagnoza Kliniczna DSM-V).
Podejmował pracę na różnych stanowiskach, ale największą satysfakcje przynosi mu praca polegająca na pomocy drugiemu człowiekowi. Doświadczenie zdobywał w takich miejscach jak: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z choroba Alzheimera w Poznaniu prowadząc zajęcia terapeutyczne oparte na wiedzy etnograficzno-historycznej, Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie współprowadząc grupę terapeutyczno-edukacyjną dla sprawców przemocy. Prowadzi warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, a także warsztaty i pogadanki dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałaniu przemocy, komunikacji interpersonalnej.
Kocha góry, do których tęskni na nizinach, uwielbia podróże i interesuje się astronomią. Członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu.

 

Psychoterapeuci współpracujący

 

Kamila Brodniak

Jestem psychologiem z zawodu i z pasji, ukończyłam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warsztat psychoterapeuty rozwijam ucząc się podyplomowo w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, prowadzonej przez wybitnych specjalistów w branży i pasjonatów pomocy innym. Na co dzień pracuję w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w hostelu dla osób uzależnionych, gdzie wspieram w utrzymaniu abstynencji, a także pomagam w rozwoju osobistym, przezwyciężeniu problemów dnia codziennego, zrozumieniu swoich emocji, pracy nad doskonaleniem się jako rodzic.  Do tej pory pracowałam z różnymi grupami osób: w formie psychoedukacji i wsparcia z dziećmi i młodzieżą, z osobami starszymi zmagającymi się z problemami zdrowotnymi i samopoczuciem, z młodymi dorosłymi, którzy poszukują swojej ścieżki w życiu zawodowym i prywatnym. Na spotkaniu ze mną można liczyć na pełną analizę problemu w atmosferze bezpieczeństwa, braku oceny i zrozumienia. Pomogę w procesie dokonywania zmian, przy użyciu indywidualnie dobranych metod pomocy.

dane kontaktowe:

tel. 692457393

e-mail kamila.brodniak@gmail.com

 

Zuzanna Brożek

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą, specjalistą pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, edukatorem, trenerem warsztatów i treningów psychologicznych.
Przez wiele lat pracowałam naukowo i dydaktycznie na uczelniach wyższych. Udzielam pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, seksuologicznej osobom cierpiącym i będącym w rozwoju. Prowadzę treningi, szkolenia psychologiczne i terapeutyczne, warsztaty w zakresie seksuologii i umiejętności psychospołecznych i pedagogicznych, grupy wsparcia.

Poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów.

W stosunku do pacjenta/klienta staram się być tak empatyczna, jak to tylko możliwe, „patrzeć przez Jego okno i o tym rozmawiać”. Pracuję metodami i technikami psychoterapii systemowej, psychodynamicznej, fenomenologiczno-egzystencjalnej oraz behawioralno-poznawczej. Podstawowym narzędziem w mojej pracy psychoterapeutycznej jest relacja terapeutyczna: zaangażowanie, akceptacja, ciepło, otwartość i poszanowanie granic. Krokiem, który uważam za podstawowy jeśli mają dokonać się zmiany –  jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. W terapii towarzyszę i zachęcam do „otwarcia puszki pandory”, wtedy jest mniej groźna niż ropiejąca we wnętrzu…

Bardzo ważny jest dla mnie autentyczny, bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Cenię ludzi, ufam im, lubię z nimi rozmawiać, przebywać i przyglądać się im z oddalenia. Przyjemność sprawia mi uczenie się – świat jest dla mnie niezwykle ciekawym miejscem.

Uwielbiam spędzać aktywnie czas, słuchać muzyki, czytać… Kocham klimat małych miasteczek i wsi.

http://blekitne-okna.pl/psychologia2/index.php/author/zb/

Współpracujący lekarze psychiatrii

Rafał Adamski

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy
* doswiadczenie zawodowe zdobywał m.in. w szpitalu psychiatrycznym w Gnieznie i Klinice Psychiatrii w Poznaniu
* członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
* ukończył czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii humanistycznej w osrodku psychoterapii „Intra” w Warszawie

http://www.cogito-gabinety.pl/radamski.html

Inni specjaliści współpracujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Jarzembowska – terapeutka manualna

mgr rehabilitacji ruchowej, terapeutka manualna, pracuje w modelu holistycznym łącząc szeroką wiedzę o bio-psycho-społecznym funkcjonowaniu człowieka (Centrum Terapii Manualnej dr A. Rakowski).

Pomagam w problemach bólowych związanych z dolegliwościami ze strony narządu ruchu z uwzględnieniem psychofizycznej natury człowieka. Ważne jest dla mnie spojrzenie na człowieka całościowo, indywidualnie. Dostrzegam przyczyny i wpływ stylu życia, predyspozycji oraz indywidualnych cech biologicznych jak i osobowościowych na konkretne obszary w ciele. Pomagam redukować skutki stresu i uwalniam potencjał związany z samoregulacją się organizmu.

Ważna jest dla mnie historia pacjenta, jak również to jak on sam rozumie swoje ciało i swoje objawy. Szkolenia psychoterapeutyczne, które odbyłam, pomagają mi lepiej zrozumieć wzajemny wpływ psyche na somę i odwrotnie.

Zajmuję się następującymi schorzeniami:

– terapia bólów kręgosłupa,

– terapia bólów głowy

– oddziaływanie na tkanki miękkie (m.in. mięśnie, więzadła)

– usuwanie napięć wynikających ze stresu, przemęczenia

– wskazówki do autoterapii, profilaktyki

Serdecznie zapraszam do współpracy. Będzie mi miło pomóc Tobie w życiu bez bólu.

tel 507 742 919

 

 

 

Anna Maria Wesołowska – terapeutka medycyny chińskiej

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem towaroznawstwa. Od kilkunastu lat pracuję w firmie zajmującej się finansami, ale tak naprawdę jestem terapeutką Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Wiele lat temu ukończyłam kurs zielarsko-medyczny. Od kilku lat studiuję Tradycyjną Medycynę Chińską pod okiem wspaniałych nauczycieli z Polski i zagranicy, takich jaki prof. Li Jie, Rany Ayal,  Claude Diolosa, Jolla Hellwing, Agnieszka Krzemińśka, Bartosz Chmielnicki i wielu innych – lekarzy z prawdziwego zdarzenia, którzy stosują wschodnie systemy medyczne, by pomagać swoim pacjentom.

To, co zainspirowało mnie w medycynie chińskiej, to podejście bardzo holistyczne, a zarazem zindywidualizowane. Każdy z nas jest unikatowy i nie ma jednego rozwiązania, lekarstwa dla wszystkich. Trzeba sięgać do korzeni choroby, a te często znajdują się w duszy czy stanie emocjonalnym pacjenta.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Podobnie jak Sylwia, bardzo dużo wyjeżdżam, głównie po to, by się uczyć jak najlepiej pomagać swoim pacjentom. Kocham pić kawę, która, spożywana w dobrym towarzystwie, zawsze ma działanie lecznicze