Szkolenia

W ośrodku oraz na zlecenie instytucji przeprowadzamy następujące szkolenia:

 • Seksualność osób niepełnosprawnych – szkolenie dla pracowników ŚDS, WTZ i DPS
 • Seksualność osób niepełnosprawnych – szkolenie dla członków rodzin osób niepełnosprawnych
 • Trening umiejętności społecznych
 • Aktywizacja i wspieranie mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
 • DPS bez agresji
 • Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami DPS
 • Zasady opieki nad podopiecznymi w podeszłym wieku
 • Terapia zachowań niepokojących – studium przypadku
 • Diagnoza mieszkańca oraz tworzenie indywidualnego planu wspierania mieszkańca DPS
 • Dziecko w roli ofary i sprawcy przemocy
 • Praca z uczniem trudnym, czyli różne odcienie wychowania – szkolenie dla nauczycieli
 • Procedura „Niebieskiej Karty” i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Motywowanie do zmiany osoby uzależnionej – szkolenie dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Szkolenie dla rodziców młodzieży gimnazjalnej: „Czy powinienem się niepokoić o moje dziecko – fazy rozwojowe a eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi”
 • Szkolenie dla wolontariuszy i liderów młodzieżowych: Formy profilaktyki uzależnień w pracy z młodzieżą
 • Rozpoznawanie używania ryzykownego i uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • Agresja i przemoc w ujęciu interdyscyplinarnym.
 • Trudny pacjent – szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek.
 • Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
 • Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 • Kierunki prowadzonej terapii i indywidualny plan terapii – szkolenie dla pracowników DPS, ŚDS i WTZ
 • Zasady pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Prawa mieszkańca DPS i uczestnika ŚDS i WTZ
 • Kontakt z ofiarą i sprawcą. Wywiad motywujący
 • Seksualność osób starszych. Studium przypadku
 • Rodzaje i formy terapii zajęciowej
 • Szkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu wspierania rodzin i dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych
 • Techniki relaksacyjne w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 • Zaburzenie psychiczne u dzieci i młodzieży w kontekście systemu rodzinnego.
 • Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla trudnej młodzieży.